Privacy Reglement

recruitmentFIX neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van recruitmentFIX (“Privacy Reglement”). We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is recruitmentFIX?

recruitmentFIX verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). recruitmentFIX is gevestigd in Hilversum aan de Loosdrechtse Bos 19 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80687385.

2. Welke informatie wordt door recruitmentFIX verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die recruitmentFIX aanbiedt, laat u uw gegevens bij ons achter. Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u heeft opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Deze gegevens bewaren wij voor de duur dat uw procedure loopt en daarna, met uw toestemming totdat u wenst dat wij uw gegevens verwijderen. Tussentijds kunnen wij contact met u opnemen en met u afstemmen of u akkoord bent dat wij uw gegevens na verstrijking van deze periode langer in bestand houden.

Automatisch gegenereerde informatie

recruitmentFIX verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw surfgedrag op onze website, de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. In de volgende paragraaf kun je meer lezen over waarom we deze cookies verzamelen. Voor zover recruitmentFIX deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Als u hierover meer informatie wenst kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt recruitmentFIX ze?

Ter uitvoering van onze Dienst maakt recruitmentFIX gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en bijvoorbeeld uw als favoriet gemarkeerde vacatures) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat een geanonimiseerd IP-adres en geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw geanonimiseerde IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. Voor welke doeleinden zal recruitmentFIX gegevens over u gebruiken?

recruitmentFIX zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om de Dienst aan u te verlenen:

  • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van recruitmentFIX;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.
  • recruitmentFIX gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal recruitmentFIX uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). recruitmentFIX kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan recruitmentFIX uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt recruitmentFIX uw Persoonsgegevens?

  • recruitmentFIX zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • recruitmentFIX vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • recruitmentFIX zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • recruitmentFIX zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

6. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en recruitmentFIX, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van recruitmentFIX worden overgedragen aan een derde partij of dat recruitmentFIX fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. U zult daarvoor in moeten loggen op uw eigen profiel of contact met ons moeten opnemen. De eventuele wijzigingen kunnen dan worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in uw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan u zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot recruitmentFIX wenden met het verzoek u mede te delen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. recruitmentFIX deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan u recruitmentFIX verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. recruitmentFIX deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer u niet langer of juist wel informatie van recruitmentFIX of van derden wenst te ontvangen, kan u uw voorkeuren wijzigen door in te loggen op uw profiel en uw instellingen wijzigen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van recruitmentFIX?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van recruitmentFIX zijn verkregen. Op de websites kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. recruitmentFIX accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van recruitmentFIX?

recruitmentFIX is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat recruitmentFIX er van uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan fix@recruitmentfix.nl.

Privacy reglement