GEDRAGSCODE recruitmentFIX B.V.

recruitmentFIX B.V. (hierna ook te noemen: “recruitmentFIX”) stelt zich ten doel om hoge ethische
standaarden te hanteren. Deze Gedragscode behelst de normen en waarden waar wij als organisatie
voor staan.

Deze Code is van toepassing op alle medewerkers (al dan niet op basis van een flexibele relatie),
betrokkenen en stakeholders van recruitmentFIX. De Code geldt dus voor medewerkers die in
loondienst zijn, personen die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht, het
bestuur, de aandeelhouders, klanten, relaties en andere betrokkenen.

Algemeen
Het uitgangspunt van de Gedragscode is om de belangen van recruitmentFIX, haar medewerkers en
andere betrokkenen te allen tijde te beschermen en transparantie te bevorderen. De Gedragscode
draagt mede bij tot het integer functioneren van recruitmentFIX ten behoeve van haar medewerkers
en tot het waarborgen van de goede naam en reputatie van recruitmentFIX als organisatie.

Deze Code schept een kader van regels en richtlijnen om zodoende vast te leggen wat wel en niet als
wenselijk gedrag moet worden beschouwd, hoe toepasselijke wet- en regelgeving moet worden
nageleefd en hoe omgegaan dient te worden met ethische zakelijke beslissingen die het lange termijn
belang waarborgen. Dit met als doel om belangenconflicten tussen recruitmentFIX en andere
betrokkenen te voorkomen, alsmede ter voorkoming van gebruik van vertrouwelijke informatie van
recruitmentFIX voor andere doeleinden dan waarvoor de bewuste informatie is verkregen.
Bij recruitmentFIX gaat het niet alleen om de regels, maar ook om het bewustzijn van de normen en
waarden.

Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten en bedrijfsvoering van recruitmentFIX en mag
onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de resultaten. Dit betekent onder andere dat:
• Wij professioneel en zorgvuldig handelen met inachtneming van onze Gedragscode en van
algemeen aanvaarde sociale en ethische normen;
• recruitmentFIX van haar medewerkers en anderen die voor haar werken, alsmede andere
betrokkenen verlangt dat zij deze Gedragscode kennen en toepassen;
• Eenieder die in strijd handelt met deze Gedragscode ter verantwoording zal worden
geroepen;
• Eenieder zich bewust is van de mogelijke consequenties van overtreding van deze
gedragscode.

Normen en waarden
recruitmentFIX hanteert de volgende normen en waarden:

1. Naleving wet- en regelgeving
recruitmentFIX en haar medewerkers houden zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
in de meeste ruime zin des woords. recruitmentFIX voelt zich en is verantwoordelijk voor de
naleving van de lokale, nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving, alsmede en
sociale normen, inclusief gezondheids-, veiligheids-, milieu- arbeids- sociale zekerheids-,

privacy- (AVG) en Arbowetgeving en regels, alsmede wet- en regelgeving specifiek betrekking

hebbende op de beroepsgroep van de medewerker. Dit betekent onder andere dat:
• Wij ons houden aan de wetten waaraan onze bedrijfsvoering onderworpen is, alle
internationale mensenrechtenprincipes (waaronder de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens) en onze interne beleidsregels en procedures;
• Wij de mededingings- en antikartelwetgeving naleven;
• Wij geheimhouding in acht nemen over alle vertrouwelijke informatie die ons ter kennis
komt;
• Wij ervoor zorgen dat er op een integere, zorgvuldige en vertrouwelijke manier met
persoonlijke en bedrijfsinformatie wordt omgegaan en dat privacywetgeving wordt
nageleefd;
• recruitmentFIX maatregelen neemt ter voorkoming van misbruik en/of overtreding van
wet- en regelgeving;
• Wij professionals ter beschikking stellen die over gedegen en actuele kennis en ervaring
beschikken inzake de alle toepasselijke richtlijnen en werkwijzers, waaronder de
richtlijnen en werkwijzer(s) van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en

Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de werkwijzers STECR en wetten – publicaties en AVG-
gedragscode van de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Wij op een maatschappelijk verantwoorde wijze wensen te ondernemen door te streven
naar een goede balans tussen de belangen van betrokken personen en partijen, het
milieu, onze financiële doelstellingen en bijdragen aan een duurzame maatschappij.

2. Financiële bedrijfsvoering, toezicht en transparantie
Voor een excellente operationele uitvoering en het vertrouwen in recruitmentFIX als
werkgever, leverancier of zakelijk partner – is een goede, transparante financiële
bedrijfsvoering een vereiste. Wij bewaken de continuïteit van de onderneming en streven
naar het realiseren van een gezonde financiële bedrijfsvoering op zowel de korte als de lange
termijn. recruitmentFIX acht duidelijkheid en transparantie in toezicht en verantwoording als
pijlers van gedegen management. Financiële transacties dienen derhalve correct, zorgvuldig
en naar waarheid vast te worden gelegd in de daarvoor bestemde administratie die
beschikbaar is voor inspectie door directieleden, daartoe bevoegde functionarissen, en door
de organisatie aangestelde accountants.

3. Vermijden van belangenverstrengeling
Belangenverstrengeling en de schijn daarvan kan de integriteit en reputatie van
recruitmentFIX schaden. Er kan sprake zijn van belangenverstrengeling als tegenstrijdige
professionele of persoonlijke verplichtingen of financiële belangen het voor een medewerker
of betrokkene onmogelijk maken om zijn of haar taken op een rechtvaardige, eerlijke, en
transparante manier uit te voeren.
Het uitgangspunt is dat belangenverstrengeling zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
Hiertoe heeft recruitmentFIX primair oog voor de positie en de belangen van de medewerker,
de betrokkene, alsmede de reputatie van recruitmentFIX overeenkomstig haar (statutaire)
doelstellingen.

Bij recruitmentFIX worden activiteiten op een ethische manier uitgevoerd en worden situaties
die een belangenconflict zouden kunnen creëren of de schijn van een conflict tussen de
belangen van recruitmentFIX de persoonlijke belangen van medewerkers of betrokkenen

zouden kunnen opwekken vermeden. Ook brengen we anderen niet in een dergelijke situatie.
Dit betekent onder meer dat onze medewerkers en betrokkenen geen nevenactiviteiten
ontplooien of uitvoeren die het risico met zich meebrengen dat zij hun werkzaamheden bij
recruitmentFIX niet meer integer kunnen uitvoeren. Elke medewerker die een
belangenverstrengeling heeft of denkt te krijgen, dient hierover direct contact op te nemen
met een bestuurder of een daartoe aangewezen persoon.

Regels
recruitmentFIX, haar medewerkers en betrokkenen ontvangen en verstrekken geen
(financiële) gunsten, beloftes en/of diensten zoals relatiegeschenken en betaling of
vergoeding van reis-, verblijfs- of entertainmentuitgaven.

Wat het accepteren van (financiële) gunsten, beloftes en/of diensten betreft, nemen we de
volgende regels in acht:
• We accepteren geen donaties in contanten;
• We accepteren geen betalingen die recruitmentFIX in verlegenheid kunnen brengen;
• We accepteren geen (financiële) gunsten, beloftes en diensten die een ongepaste
beïnvloeding teweeg kunnen brengen;
• We accepteren geen (financiële) gunsten, beloftes en diensten die in strijd zijn met de
erkende handelsgebruiken;
• Het aannemen van min of meer gebruikelijke relatiegeschenken als blijk van waardering
is geoorloofd, maar alleen voor zover dit de ontvanger tot niets verplicht;
• Bij twijfel over de vraag of acceptatie van een (financiële) gunst, belofte of dienst
toelaatbaar is, dient de medewerker een bestuurder te raadplegen.
Wat het verstrekken van (financiële) gunsten, beloftes en/of diensten aan derden betreft,
geldt het volgende:
• Het verstrekken van onbeduidende en min of meer gebruikelijke relatiegeschenken en
dergelijke als blijk van waardering, is in principe toelaatbaar;
• Het verstrekken van geldbedragen is niet toegestaan;
• We verstrekken geen (financiële) gunsten, doen geen beloftes en verlenen geen diensten
die een ongepaste beïnvloeding teweeg zouden kunnen brengen bij de ontvangende
partij of de schijn daarvan zou kunnen wekken;
• We verstrekken geen (financiële) gunsten, doen geen beloftes en verlenen geen diensten
als we weten dat acceptatie in strijd is met de interne Gedragscode van de ontvangende
partij.

4. Voorkoming witwassen en financieren terrorisme
Witwassen betreft het verwerken van de opbrengsten van misdaad in een poging om de
illegale oorsprong ervan te verhullen. Het financieren van terrorisme betreft iedere transactie
of de overdracht van financiële middelen, waarmee een terroristisch netwerk, dan wel een
persoon of entiteit die bij terrorisme is betrokken, wordt ondersteund. Witwassen en het
financieren van terrorisme vormen strafbare feiten en druisen volledig in tegen onze waarden
en de belangen van onze stakeholders.

5. Communicatie namens recruitmentFIX
Medewerkers die daartoe bevoegd zijn, moeten altijd de relevante publicatievereisten
naleven door rapportages, meldingen, en opgaven te doen die volledig, juist, tijdig,
nauwkeurig en begrijpelijk zijn. Tegelijkertijd moeten dergelijke communicatie-uitingen de
vertrouwelijkheid en de belangen van recruitmentFIX en haar klanten en relaties beschermen.

Het is medewerkers en betrokkenen verboden om namens recruitmentFIX deel te nemen aan
communicatie die onjuist, misleidend of schadelijk is voor de reputatie van recruitmentFIX
en/of in strijd is met deze Gedragscode.
Indien een medewerker of betrokkene door de media wordt benaderd omtrent
recruitmentFIX en haar bedrijfsactiviteiten, dient er onverwijld en zonder enig commentaar
verwezen te worden naar een bestuurder of de Marketingmanager.

6. Respectvolle omgang
Bij recruitmentFIX handelt eenieder op een respectvolle, integere en ethische wijze, zowel in
de samenwerking met collega’s als in de omgang met kandidaten, klanten, relaties en andere
zakelijke partners en stakeholders. recruitmentFIX gaat ervan uit dat deze omgang wederkerig
is.

7. Discriminatie en ander onwenselijk gedrag
recruitmentFIX acht het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt en ziet diversiteit als
middel om onze impact als organisatie te vergroten. Dit omdat diversiteit in onze optiek leidt
tot meer verschillende talenten, meer zienswijzen, een bredere inzetbaarheid en daardoor
meer verschillende oplossingen. Ongewenst gedrag, zoals discriminatie (op welke grond en
welke aard dan ook, waaronder doch niet uitsluitend geslacht, nationale oorsprong, ras,
huidskleur, leeftijd, burgerlijke staat, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap),
intimidatie en misbruik van autoriteit, wordt niet getolereerd. Dergelijk gedrag druist in tegen
onze kernnormen en waarden en is schadelijk voor onze organisatie. Gezamenlijk werken wij
aan een gezonde en veilige (werk-)omgeving voor onze medewerkers en betrokkenen.

8. Eerlijke dienstverlening
recruitmentFIX hecht waarde aan eerlijke, betrouwbare en ethisch verantwoorde
dienstverlening. recruitmentFIX doet alleen zaken met betrouwbare partijen en houdt ook
rekening met de behoeften en belangen van de klant c.q. relatie. Iedere medewerker zal
ernaar streven om klanten, aandeelhouders, medewerkers, zakelijke partners en
concurrenten eerlijk te behandelen. Nakoming van afspraken is van belang voor de lange
termijn relatie. Afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en op consistente wijze
worden nageleefd. Niemand zal een oneerlijk voordeel verkrijgen door middel van
manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, een onjuiste voorstelling van
zaken, of door iedere andere vorm van oneerlijke behandeling.

9. Voorkoming van omkoping en corruptie
recruitmentFIX hecht veel waarde aan handelen op basis van eerlijkheid, integriteit en
transparantie. Onze wijze van zakendoen is in overeenstemming met onze missie, onze
doelstelling en onze waarden. Het moge daarom duidelijk zijn dat omkoping en corruptie
volledig in strijd zijn met alles waar recruitmentFIX voor staat. Bij het uitvoeren van
activiteiten dienen medewerkers van recruitmentFIX de verstrengeling van zakelijke en
persoonlijke belangen vermijden.

10. Vertrouwelijkheid
recruitmentFIX stelt zich als doel om op een professionele, deskundige en ethische wijze
persoonlijke informatie van medewerkers, leveranciers, klanten en zakenpartners te
beschermen. We beschermen en respecteren de vertrouwelijkheid van deze vertrouwelijke
informatie. Vertrouwelijke informatie is informatie van recruitmentFIX, haar klanten, relaties
en/of andere betrokkenen die in verband met de bedrijfsvoering direct of indirect wordt
verkregen en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze informatie
vertrouwelijk is, gezien de aard en/of het karakter van de informatie en de desbetreffende
omstandigheden. Enkele niet uitsluitende voorbeelden hiervan zijn: informatie over de
financiële positie, strategische beslissingen en potentiële grote overeenkomsten.
Vertrouwelijke of privacygevoelige informatie van recruitmentFIX mag niet vrij toegankelijk
zijn. Om misbruik te voorkomen, dienen maatregelen te worden genomen. Hiertoe is onder
meer bepaald dat het niet is toegestaan om derden onbevoegd gebruik te laten maken van
apparatuur, programmatuur of databases en andere verzamelde gegevens. Tevens is het
verboden om gegevens vanuit recruitmentFIX naar de privé-omgeving te mailen en/of op
privé pc of andere informatiedragers op te slaan of soortgelijk.
Medewerkers hebben in dit kader een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van
informatie die aan hen in het kader van de bedrijfsvoering is toevertrouwd, tenzij
openbaarmaking op grond van de wet is toegestaan of wordt vereist. Medewerkers zullen alle
intellectuele eigendomsrechten respecteren, inclusief auteursrechten, handelsmerken en
octrooien.

11. Bescherming persoonsgegevens
Op het specifieke gebied van persoonsgegevens wordt de toepasselijke wetgeving, alsmede
de eigen regels ten aanzien van privacy, nauwlettend opgevolgd om er zeker van te zijn dat
persoonsgegevens met de uiterste zorg worden behandeld. Persoonlijke informatie moet te
allen tijde zorgvuldig worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of misbruik. Dit in het
bijzonder, aangezien het inherent is aan de functie van de medewerker dat er met zeer
vertrouwelijke, medische persoonsgegevens wordt omgegaan.

12. Verantwoord gebruik eigendommen
Iedere medewerker is verantwoordelijk voor een deugdelijk en zorgvuldig gebruik en goede
bescherming en instandhouding van de bedrijfsmiddelen van recruitmentFIX en al haar
betrokkenen. Interne communicatiemiddelen van de organisatie (zoals e-mail, telefoon,
intranet, computernetwerken, internetsites) mogen uitsluitend worden gebruikt voor
legitieme zakelijke bedrijfsdoeleinden. Zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur is
gebruik van bedrijfseigendommen ten eigen bate niet toegestaan.

13. Duurzaam en maatschappelijk
recruitmentFIX hecht waarde aan haar maatschappelijke rol in de samenleving. Wij
ondernemen altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze, waarbij recruitmentFIX ernaar
streeft om bij haar werkzaamheden de belasting op het milieu te minimaliseren. Dat verlangen
wij niet alleen van ons zelf maar ook van onze klanten, relaties en andere betrokkenen.

14. Melden van onethisch gedrag
Het imago en de reputatie van recruitmentFIX wordt onder meer bewaakt door de
Gedragscode en de wijze waarop de Gedragscode in de praktijk wordt gebracht.

Overtredingen van de Gedragscode dient te worden gemeld bij een bestuurder of een daartoe
aangewezen persoon. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon bij recruitmentFIX.

Naleving Gedragscode recruitmentFIX
We leven deze gedragsregels na en dragen ze uit. recruitmentFIX hanteert een zerotolerancebeleid op
het gebied van corruptie, omkoping en dergelijk ander onethisch gedrag. recruitmentFIX gelooft in
zakendoen op een transparante, billijke en ethische manier. Van al onze medewerkers en betrokkenen
verwachten we dat zij eenieder respectvol en eerlijk behandelen, en dat onze kernwaarden en
normen zoals vermeld in deze Gedragscode worden nageleefd.

Indien sprake is van overtreding van deze Gedragscode zijn verschillende sancties mogelijk, afhankelijk
van de ernst van de overtreding. Sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot ontslag op
staande voet, onverlet een eventuele eis tot schadevergoeding of aangifte bij de justitiële autoriteiten,
indien daartoe termen aanwezig zijn.

Deze Gedragscode vormt tevens een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van recruitmentFIX.
recruitmentFIX doet geen zaken met partijen die in strijd handelen met de geest van deze
Gedragscode.

Slotbepalingen
Alle verzoeken, suggesties en klachten met betrekking tot deze Code van medewerkers, klanten,
relaties en andere betrokkenen zullen serieus in overweging worden genomen.

Het bestuur heeft de Gedragscode op 11 maart 2021 vastgesteld en treedt in werking op 1 april 2021.
De Gedragscode kan alleen gewijzigd worden door een besluit van het Bestuur. Ter uitwerking van
onderdelen van deze Gedragscode kan het Bestuur nadere regels vaststellen.

***

Gedragscode recruitmentFIX