ALGEMENE VOORWAARDEN

RECRUITMENTFIX B.V. WERVING & SELECTIE

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten,
aanbiedingen en overeenkomsten inzake de Werving & Selectie van
kandidaten (Casemanager of professional met expertise op het gebied
van verzuim en inzetbaarheid) door recruitmentFIX B.V. (hierna ook:
“recruitmentFIX”) voor de Opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze door recruitmentFIX voorafgaand schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever
worden uitgesloten.

Artikel 2. Opdracht
2.1 Een opdracht tot Werving & Selectie behelst de opdracht om een
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid te werven en selecteren met het doel dat tussen deze
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid en de Opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand
komt. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging door zowel
Opdrachtgever als recruitmentFIX is er sprake van een overeenkomst
van opdracht tussen de Opdrachtgever en recruitmentFIX.

2.2 Een Werving & Selectieopdracht eindigt op het moment dat de
Opdrachtgever de voorgestelde Casemanager of professional met
expertise op het gebied van verzuim en inzetbaarheid accepteert.

Artikel 3. Benodigde gegevens en verplichting recruitmentFIX
3.1 Opdrachtgever verstrekt aan recruitmentFIX alle gegevens die voor
recruitmentFIX redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Werving & Selectieopdracht, en is verantwoordelijk voor een tijdige
aanlevering van deze benodigde gegevens. recruitmentFIX dient te
kunnen uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar
verstrekte gegevens en is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste
en/of onvolledige gegevens.

3.2 Door de aanvaarding van een Werving & Selectieopdracht neemt
recruitmentFIX een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van
een Casemanager of professional met expertise op het gebied van
verzuim en inzetbaarheid komt tot stand naar het beste inzicht en
conform de normen en waarden van goed vakmanschap.

Artikel 4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
4.1 recruitmentFIX en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot
volledige geheimhouding van alle (bedrijfs-)gegevens die haar in het
kader van de opdracht ter kennis zijn gekomen en waarvan zij kan
vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Partijen verplichten
zich ertoe deze gegevens op generlei wijze aan een derde te openbaren
op welke wijze dan ook.

4.2 Gegevens van de kandidaten die door recruitmentFIX worden verstrekt
dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en
mogen niet aan derden worden doorgegeven of geopenbaard.

Artikel 5. Non-discriminatie
5.1 Elke Casemanager of professional met expertise op het gebied van
verzuim en inzetbaarheid heeft gelijke kansen bij de werkzaamheden die
recruitmentFIX in het kader van de Werving & Selectieopdracht uitvoert,
ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-
of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of
nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-
eisen en mits de Casemanager of professional met expertise op het
gebied van verzuim en inzetbaarheid ten principale voldoet aan de
opdracht.

Artikel 6. Gedragscode
6.1 De gedragscode van recruitmentFIX maakt integraal en onlosmakelijk
onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer verklaren bekend te zijn met de gedragscode, deze te
onderschrijven en na te leven.

Artikel 7. Keuze kandidaat en aansprakelijkheid
7.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van
een Casemanager of professional met expertise op het gebied van
verzuim en inzetbaarheid.

7.2 recruitmentFIX is niet aansprakelijk indien de Casemanager of
professional met expertise op het gebied van verzuim en inzetbaarheid
niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de
Opdrachtgever, tenzij dit het directe en aantoonbare gevolg is van
handelen of nalaten van recruitmentFIX.

7.3 Eventuele aansprakelijkheid van recruitmentFIX is te allen tijde beperkt
tot de directe schade van de Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag
van de in verband met de Werving & Selectieopdracht aan de
Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen
bemiddelingsvergoeding voor de Werving & Selectieopdracht.

7.4 recruitmentFIX kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade
en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van
handelen en/of nalaten van een door recruitmentFIX geïntroduceerde
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of
middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de
uitvoering van de Werving & Selectieopdracht door recruitmentFIX, een
arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 8. Vergoeding
8.1 Opdrachtgever is aan recruitmentFIX voor de Werving & Selectieopdracht
een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het in de
opdrachtbevestiging vermelde Weving & selectie-fee. De fee is
gebaseerd op een in de opdrachtbevestiging genoemd percentage van
het tussen Opdrachtgever en Casemanager of professional met expertise
op het gebied van verzuim en inzetbaarheid overeengekomen bruto jaarinkomen of op een vastgesteld bedrag in euro’s per (individuele)Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid.

8.2 Onder het overeengekomen bruto jaarinkomen van de Casemanager of
professional met expertise op het gebied van verzuim en inzetbaarheid
wordt naast het bruto jaarsalaris, gebaseerd op een fulltime
dienstverband, zijne een 40-urige werkweek, inclusief vakantiegeld, ook
de overige vaste vergoedingen verstaan. De mogelijkheid dat een
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid in aanmerking kan komen voor een bonus, tantième of
winstdeling wordt gelijkgesteld met één fulltime bruto maandsalaris. Een
ter beschikking gestelde leaseauto dan wel de vergoeding voor
reiskosten wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 5.000,-.

8.3 De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de
Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde partij voor zich,
middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan
ook aangaat met de Casemanager of professional met expertise op het
gebied van verzuim en inzetbaarheid.

8.4 De eventuele kosten voor werving (advertenties inclusief opmaakkosten)
zullen apart door recruitmentFIX aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de
bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal tevens
vermeld staan in de opdrachtbevestiging.

8.5 De bemiddelingsvergoeding en wervingskosten zijn ter dekking van de in
de opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en instrumenten van
recruitmentFIX. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg
met de Opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

8.6 Reis- en/of verblijfkosten van de kandidaten, gemaakt in verband met de
Werving & Selectieprocedure, zullen door recruitmentFIX aan de
kandidaten worden vergoed. recruitmentFIX brengt deze kosten in
rekening van de Opdrachtgever, welke deze kosten aan recruitmentFIX
zal voldoen.

8.7 Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 9. No cure no pay

9.1 Er is geen sprake van exclusiviteit, recruitmentFIX werkt op basis van no
cure no pay.

Artikel 10. Garantie
10.1 Het uitgangspunt van recruitmentFIX is dat Opdrachtgever en de
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid voor de langere termijn succesvol samenwerken.

10.2 Indien de proeftijd van de door Opdrachtnemer geïntroduceerde
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid niet wordt doorstaan (de beslissing hiertoe kan
tweezijdig zijn), dan heeft Opdrachtnemer de inspanningsverplichting om
een nieuwe Casemanager of professional met expertise op het gebied

van verzuim en inzetbaarheid te introduceren, ongeacht de achtergrond
en reden van het beëindigen van het dienstverband. Voor deze nieuwe
introductie krijgt Opdrachtnemer twee maanden exclusiviteit van
Opdrachtgever. Indien recruitmentFIX er niet in slaagt binnen de
gestelde termijn van twee maanden een passende nieuwe Casemanager
of professional met expertise op het gebied van verzuim en
inzetbaarheid te presenteren, dan wordt het gehele bedrag van de
vergoeding gecrediteerd.

10.3 Het uitgangspunt van recruitmentFIX is dat Opdrachtgever en de
Casemanager of professional met expertise op het gebied van verzuim
en inzetbaarheid voor de langere termijn succesvol samenwerken. Indien
dit niet het geval is en de (arbeids-)overeenkomst met de Casemanager
of professional met expertise op het gebied van verzuim en inzetbaarheid
wordt ontbonden tussen 4 en 8 weken na indiensttreding van de
kandidaat, dan is opdrachtgever een bedrag van 25% van de
aanbrengfee verschuldigd en gaat recruitmentFIX op zoek naar een
andere kandidaat, zonder dat daar opnieuw een fee voor gerekend
wordt. Gaan opdrachtgever en kandidaat uit elkaar tussen de 8 en 12
weken na indiensttreding van de kandidaat dan is opdrachtgever een
bedrag van 50% van de aanbrengfee verschuldigd en gaat
recruitmentFIX op zoek naar een andere kandidaat, zonder dat daar
opnieuw een fee voor gerekend wordt. Gaan opdrachtgever en kandidaat
uit elkaar na 12 weken na indiensttreding van de kandidaat, dan vindt er
geen restitutie van de aanbrengfee plaats.

Artikel 12. Betaling
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever
gehouden om de facturen van recruitmentFIX te voldoen binnen 14
dagen na factuurdatum. recruitmentFIX verstuurt de factuur nadat
tussen de Casemanager-Professional en de Opdrachtgever een
arbeidsverhouding tot stand is gekomen.

12.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de Opdrachtgever
in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is
vanaf dat moment een rente verschuldigd van 3% per maand over het
nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een
volle maand gerekend.

12.3 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking
tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor
rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van
buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van
de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13. Concurrentie en schadeloosstelling
13.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van
recruitmentFIX niet toegestaan om gedurende twee jaar na het eindigen
van een opdracht met een Casemanager of professional met expertise op
het gebied van verzuim en inzetbaarheid welke door recruitmentFIX is
voorgesteld en in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen,
rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct
of indirect te werk te stellen.

13.2 Indien de Opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij
met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan recruitmentFIX
verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde
bemiddelingsvergoeding.

Artikel 14. Recht en forum
14.1 Op de overeenkomst die volgt uit de Werving & Selectieopdracht en de
opdrachtbevestiging waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst
die volgt uit de Werving & Selectieopdracht en de opdrachtbevestiging
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting
gebracht worden voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15. Diversen
15.1 Indien enige bepaling van de Werving & Selectieopdracht onverbindend
c.q. nietig mocht blijken, dan zullen partijen haar vervangen door een
andere, wel rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt
met de onverbindend verklaarde bepaling. De onverbindendheid van
enige bepaling van deze overeenkomst laat onverlet de rechtsgeldigheid
van de overige bepalingen.
***

Algemene voorwaarden werving & selectie