ALGEMENE VOORWAARDEN INTERIM OPDRACHTEN VAN TOEPASSING OP
RECHTSVERHOUDINGEN DETAFIX B.V. MET OPDRACHTGEVERS:

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden Interim Opdrachten van toepassing op rechtsverhoudingen met
Opdrachtgevers (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. “Opdrachtnemer“ of “detaFIX”
Een besloten vennootschap, werkend onder de handelsnaam detaFIX (hierna “detaFIX”),
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
80687385”, die een onderneming drijft die dienstverlening aanbiedt op het gebied van
(arbeids-)bemiddeling van Casemanager-Professionals werkzaam als casemanagers c.q.
medewerkers werkzaam in keten arbeidsongeschiktheid en alle daaraan gerelateerde
activiteiten.

b. “Casemanager-Professional”
(i) de (natuurlijke of rechts-)persoon die een arbeidsovereenkomst met de
Opdrachtnemer heeft en in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht of gaat
verrichten ten behoeve van Opdrachtgever bij Opdrachtgever;
(ii) de zelfstandige die krachtens een overeenkomst van opdracht met de
Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht of gaat verrichten
ten behoeve van Opdrachtgever bij Opdrachtgever; of
(iii) de (natuurlijke of rechts-)persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met
een derde via de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht werkzaamheden verricht
of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever bij Opdrachtgever.

c. “Opdrachtgever”
De (natuurlijke of rechts-) persoon waarmee de Opdrachtnemer een Overeenkomst van
Opdracht sluit.

d. “Overeenkomst van Opdracht”
De schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever door middel waarvan de Opdrachtnemer zich verbindt ten behoeve van
Opdrachtgever door de Casemanager-Professional werkzaamheden in het kader van een
Opdracht uit te laten voeren, inclusief alle schriftelijke (waaronder per e-mail)
overeengekomen uitbreidingen en wijzigingen daarop.

e. “Opdracht”
De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de Overeenkomst van Opdracht
overeengekomen werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van de
Opdrachtgever, al dan niet in het kader van een bepaald project, zal laten uitvoeren.

f. “Partij(en)”
De Opdrachtnemer of de opdrachtgever afzonderlijk en ieder gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever in het kader van de inzet van Casemanager-Professionals. Ingeval van
strijdigheid van (bepalingen van) deze Algemene Voorwaarden en (bepalingen van) de
Overeenkomst van Opdracht, zullen de (bepalingen van) de Overeenkomst van Opdracht
prevaleren.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze
door een daartoe gerechtigde medewerker van de Opdrachtnemer schriftelijk zijn
bevestigd. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden
die door de Opdrachtnemer worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever worden
verwezen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling
overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, wordt de
Opdrachtgever geacht vooraf al te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de
Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van de Opdrachtnemer waar ook gepubliceerd en
hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.

Artikel 4. Dienstverlening
4.1 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen dat de Casemanager-Professional
expertise heeft op het gebied van de werkzaamheden die in gebruikelijke omstandigheden
door de Opdrachtgever mogen worden verwacht gelet op de aard en omvang van de
Opdracht.

4.2 De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en
vaardigheden van de (door de Opdrachtnemer voorgedragen) Casemanager-Professional
zelfstandig te toetsen.

4.3 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever
ervoor te zorgen dat de Casemanager-Professional zich houdt aan de door de
Opdrachtgever gestelde (interne) voorschriften met betrekking tot de Opdracht, voor
zover dit redelijkerwijs kan worden gevergd van de Casemanager-Professional en de
Opdrachtnemer.

Artikel 5. Selectie
5.1 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Casemanager-Professional na overleg
met de Opdrachtgever te vervangen door een andere Casemanager-Professional.

5.2 Ingeval de Casemanager-Professional niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de
Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk
telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één werkdag schriftelijk bevestigen.
De Opdrachtnemer zal in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor vervanging van
de Casemanager-Professional. De Opdrachtgever zal in geen geval de betalingen ten
aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden door de Casemanager-Professional aan de
Opdrachtnemer staken of opschorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 De Opdrachtnemer zal zich aangaande de werkzaamheden van de Casemanager-
Professional tot het uiterste inspannen de geschiktheid van elke geïntroduceerde en
geplaatste Casemanager-Professional te beoordelen en een hoog niveau qua
dienstverlening en integriteit na te streven, maar de Opdrachtnemer geeft geen garantie
van welke aard dan ook met betrekking tot de werkzaamheden, uitgevoerd door de
Casemanager-Professional, uit hoofde van de Opdracht.

6.2 De Opdrachtnemer is niet gehouden de Casemanager-Professional op te (laten) leiden of
te (laten) scholen ten behoeve van de Opdracht.

6.3 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de
Opdracht, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter
onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan
door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De
ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn
wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale
termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.

6.4 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen
de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is
verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden

voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in
verzuim.

6.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere
Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), eventueel vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico volgens de desbetreffende polis, wordt uitbetaald.

6.6 De Opdrachtnemer en de Casemanager-Professional zijn niet aansprakelijk voor de
gevolgen van fouten in de Opdracht, documenten, modellen of andere materialen, die
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of de Casemanager-Professional ter
beschikking zijn gesteld.

6.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde
Casemanager-Professional ter zake van alle met de Opdracht samenhangende schade of
vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen,
daaronder uitdrukkelijk begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:170 BW en
artikel 6:76 BW.

6.8 Voor zover de Opdrachtnemer dan wel de Casemanager-Professional aansprakelijk moet
worden geacht jegens Opdrachtgever en/of een derde, is deze aansprakelijkheid te allen
tijde beperkt tot het door de verzekeraar van de Opdrachtnemer uitgekeerde bedrag in
verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis, eventueel vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico.

6.9 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding conform dit artikel 6 is dat de
Opdrachtgever binnen 3 maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of
redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de
Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Elke vordering jegens de Opdrachtnemer uit
hoofde van de Overeenkomst van Opdracht vervalt op de vroegste datum van 12 maanden
nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade
toebrengende feit of 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.

6.10 De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op locatie van de Opdrachtgever en/of
diens klant. De Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 van het Burgerlijk
Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met de betrekking tot de
Casemanager-Professional. De Opdrachtgever is jegens de Casemanager-Professional
volledig aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen en vrijwaart de
Opdrachtnemer voor alle schade en kosten in verband met enige aanspraak van de
betreffende Casemanager-Professional uit hoofde daarvan.

6.11 Indien een periode van wettelijke overmacht langer dan een maand duurt, of met
zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst
te beëindigen door middel van opzegging, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere Partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken Partij
aan de andere Partij onmiddellijk mededeling doen.

Artikel 7. Belasting en sociale premies
7.1 Indien en voor zover de Casemanager-Professional in dienst is bij de Opdrachtnemer, zal
de Opdrachtnemer als werkgever aan haar verplichtingen voldoen ten aanzien van het
inhouden en afdragen van eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale premies.
De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke aanspraak die de
Belastingdienst en/of de betrokken Uitvoeringsinstelling ter zake van deze inhoudingen en
afdrachten jegens de Opdrachtgever mochten laten gelden.

Artikel 8. Werkomstandigheden
8.1 De Opdrachtgever zal de Casemanager-Professional in staat stellen de Opdracht naar
behoren uit te voeren.

8.2 De Opdrachtgever zal de Casemanager-Professional voorzien van adequate werkruimte,
hulpmiddelen, materialen en informatie, die benodigd zijn voor het naar behoren
uitvoeren van de Opdracht.

8.3 De Casemanager-Professional zal de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen voor
het uitvoeren van de Opdracht, alsmede veiligheidsmaatregelen, opvolgen.

8.4 De Casemanager-Professional zal de bij de Opdrachtgever geldende regels en reglementen
in acht nemen.

Artikel 9. Verhindering
9.1 Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de Casemanager-Professional zal de
Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen. De Opdrachtnemer
draagt zorg voor het vervangen, in overleg met de Opdrachtgever, van de Casemanager-
Professional.

9.2 De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
of omvang dan ook, die de Opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van
de Casemanager-Professional.

Artikel 10. Geheimhouding
10.1 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn over en weer gehouden tot geheimhouding
van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter
kennis komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of ten aanzien
waarvan door de andere partij expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding
wordt verlangd. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen niet op onredelijke
gronden toestemming weigeren om het bestaan van een relatie tussen hen publiekelijk
bekend te maken.

10.2 De geheimhoudingsplicht uit lid 1 van dit artikel 10 geldt uitsluitend ten aanzien van
derden. Binnen de organisatie van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zal de
geheimhoudingsplicht uit lid 1 van dit artikel 10 slechts in acht moeten worden genomen
terzake gegevens, zaken en dergelijke ten aanzien waarvan dit door de andere partij
uitdrukkelijk is verzocht.

10.3 De Opdrachtnemer zal aan de Casemanager-Professional de verplichting opleggen om,
zowel gedurende de looptijd van de Opdracht als na beëindiging daarvan, ten aanzien van
alle gegevens die de Casemanager-Professional omtrent de Opdrachtgever en de
activiteiten van de Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen bekend zijn,
voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben of aan de Casemanager-
Professional door de Opdrachtgever uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd,
geheimhouding te betrachten.

Artikel 11. Overname Casemanager-Professional
11.1 Het is de Opdrachtgever, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, gedurende de
duur van de Opdracht en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen van de
Opdracht niet toegestaan zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer met de
Casemanager-Professional direct of indirect een arbeidsovereenkomst of een
overeenkomst van opdracht aan te gaan.

11.2 Indien de Opdrachtgever, of een aan haar gelieerde onderneming, de Casemanager-
Professional gedurende de bovenstaande periode toch in dienst wenst te nemen dan wel
een directe of indirecte contractuele relatie wenst aan te gaan, dan dient de Opdracht ten
minste 12 maanden te hebben geduurd met een minimum van 2.080 declarabele uren en
dient zij dit vooraf met de Opdrachtnemer te overleggen, waarbij de Opdrachtnemer
vervolgens een fee in rekening brengt van 25% van het bruto jaarinkomen van de
Casemanager-Professional, met een minimum hoogte van € 15.000,-. Onder het bruto
jaarinkomen van de Casemanager-Professional wordt naast het tussen de Opdrachtgever
en de Casemanager-Professional overeengekomen voltijds bruto fulltime jaarsalaris
inclusief vakantiegeld, ook de overige vast vergoedingen verstaan.
De mogelijkheid dat de Casemanager-Professional in aanmerking kan komen voor een
bonus, tantième, winstdeling wordt in dit verband gelijkgesteld aan één bruto
maandsalaris.

11.3 Indien de Opdrachtgever de Casemanager-Professional inzet om werkzaamheden te
verrichten ten behoeve van derden, zal de Opdrachtgever in de overeenkomst met de
desbetreffende partij een kettingbeding opnemen van gelijke inhoud en strekking als dit
artikel 11.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 De Opdrachtnemer en/of de Casemanager-Professional zullen alle in redelijkheid van hen
te vergen inspanningen verlenen om rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien
uit of afgeleid zijn van de door de Casemanager-Professional uitgevoerde werkzaamheden
in het kader van de Opdracht over te dragen aan de Opdrachtgever voor zover zij niet al op
grond van enige wettelijke bepaling rechtstreeks toekomen aan de Opdrachtgever.

Artikel 13. Duur, beëindiging en ontbinding
13.1 De Opdracht eindigt van rechtswege zonder dat een (rechts-) handeling hoeft te worden
verricht door het verstrijken van de overeengekomen duur van de Opdracht, behoudens
het hierna voor opzegging bepaalde. Verlenging van de Opdracht is mogelijk indien de
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en, in het geval dat er tussen de Opdrachtnemer en
de Casemanager-Professional geen arbeidsrelatie bestaat, de Casemanager-Professional,
dit één maand voor het einde van de periode van de Opdracht schriftelijk zijn
overeengekomen. De verlengde Opdracht wordt alsdan voortgezet onder de voorwaarden,
zoals vastgelegd in de Opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

13.2 Onverminderd hetgeen overigens in de Opdracht is vastgelegd, kan elk van de Partijen
deze door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk
ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk
onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

13.3 In afwijking van het in lid 1 van dit artikel 13 bepaalde, kan elk van de Partijen de Opdracht
met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen en zonder enige plicht tot
schadevergoeding ontbinden in de volgende gevallen:
a) indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
b) indien de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c) indien de andere Partij wordt geliquideerd;
d) indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of
onroerende zaken van de andere Partij;
e) indien de andere Partij na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke
termijn voor zuivering van de tekortkoming, na het verstrijken van die termijn de
tekortkoming niet heeft hersteld en in verzuim blijft met betrekking tot haar
verplichtingen uit hoofde van de Opdracht.

13.4 Elk van de Partijen heeft het recht eventueel door haar geleden en te lijden schade ten
gevolge van opzegging van de Opdracht, anders dan bedoeld in het tweede en derde lid
van dit artikel, door de andere Partij op die partij te verhalen.

8
13.5 Het eindigen van de Overeenkomst van Opdracht om welke reden dan ook, ontslaat de
Opdrachtgever niet van de op dat moment uitstaande verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 14. Vergoedingen
14.1 Tarieven zijn exclusief BTW en exclusief overige (on)kosten gemaakt in verband met het
uitvoeren van de Opdracht. Na verloop van 12 maanden wordt het tarief besproken tussen
Partijen, waarbij onder meer een verhoging van het tarief aan bod komt vanwege de
opgedane kennis en ervaring van de ingezette Casemanager-Professional.

14.2 De Casemanager-Professional zal gedurende de Opdracht een
tijdverantwoordingsformulier bijhouden, dat als basis dient voor de berekening van de
vergoeding voor de verleende diensten. Het tijdverantwoordingsformulier zal door de
Casemanager-Professional maandelijks beschikbaar worden gesteld aan de
Opdrachtnemer en aan de Opdrachtgever.

14.3 De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever maandelijks een declaratie zenden waarin de
vergoeding van de Casemanager-Professional wordt gespecificeerd. De Opdrachtgever
dient deze declaratie binnen twee weken na de verzenddatum van de declaratie, zonder
korting of verrekening, aan de Opdrachtnemer te betalen.

14.4 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum
schriftelijk gemotiveerd bij de Opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan de
Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.

14.5 Indien de Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden
tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Het eventuele recht van de Opdrachtgever
zich te beroepen op opschorting (als bedoeld in artikel 6:52, 6:262 of 6:263BW) of
verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.6 Indien een factuur niet binnen de in het derde lid van dit artikel 14 genoemde termijn is
betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn
van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd over het
openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt
gerekend.

14.7 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 13.3 sub e, heeft de Opdrachtnemer na het
verstrijken van de in het derde lid van dit artikel 14 gestelde betalingstermijn, het recht de
Opdracht onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens de Opdracht met
onmiddellijke ingang te staken.

14.8 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de
invordering en inning van de door de Opdrachtnemer niet (tijdig) van de Opdrachtgever
ontvangen betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake

van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom.

14.9 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de door deze in dit
artikel bedoelde verschuldigde rente alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

14.10 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidstelling te
verlangen voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht verschuldigd is
en zal zijn.

Artikel 15. Verzekering
15.1 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen zich afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Partijen verstrekken
elkaar op verzoek een bewijs van verzekering.

Artikel 16. Privacy
16.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht of andere
overeenkomsten vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van
kandidaten en medewerkers, plaats. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn
gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De
Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Opdrachtnemer die deze op grond van
toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door de Opdrachtnemer aan hem
verstrekte gegevens.

16.2. Partijen zijn er jegens elkaar voor verantwoordelijk dat over en weer alleen
persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover Partijen hiertoe gerechtigd zijn
en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende
personen.

16.3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen elke aanspraak van kandidaten of
werknemers van Partijen of overige derden in verband met een schending door een Partij
van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door een Partij
gemaakte kosten.

Artikel 17. Voorkoming van discriminatie
17.1 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen bij het aangaan en uitvoeren van de
Overeenkomst van Opdracht of andere overeenkomsten, in het bijzonder de opdracht tot
werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de
functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of

homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke
grond dan ook.

Artikel 18. Gedragscode
18.1 De gedragscode van recruitmentFIX maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van
deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren bekend te zijn
met de gedragscode, deze te onderschrijven en na te leven.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden, overeenkomsten met Opdrachtgevers en Opdrachten, is
Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Inleenovereenkomst, dan
wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie door
Partijen minnelijk worden opgelost. Indien Partijen niet tot een minnelijke oplossing
komen, wordt het betreffende geschil aangebracht bij de bevoegde rechter van de
Rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 20. Slotbepalingen
20.1 Voor al het overige dat niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen geldt
dat Partijen dienen te voldoen aan al hetgeen is bepaald in de van toepassing zijnde wet-
en regelgeving.

***

Algemene voorwaarden detachering